Regulamin


Wybór daty
Wydarzenia
Bilety
Podsumowanie
Liczba biletów 0
Wartość 0.00
Pozostały czas

Regulamin sprzedaży biletów online

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61A, 06-400 Ciechanów,
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.muzeumciechanow.pl,
   1. wprowadzenie danych Kupującego,
   2. wybór dnia zwiedzania oraz ilości biletów,
   3. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
   4. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 2. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakupbiletów indywidualnych.
 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.
 7. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu od bieżącego dnia wydarzenia. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - są nieważne.
 13. Klient drukuje bilet lub zapisuje na urządzeniu mobilnym po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 14. Bilety ważne są 180 dni od wybranej daty wizyty w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (dotyczy biletów na wydarzenia nielimitowane). Pozostałe bilety ważne są w dniu terminu. Niewykorzystane po tym czasie bilety (utracona ważność) nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 15. Wszystkie informacje na temat zwiedzania Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie www.muzeumciechanow.pl
 16. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 17. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 18. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie może odmówić wstępu na jego teren osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
   W w/w przypadkach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety.
 19. W przypadku, gdy biletowane wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie
  Muzeum, posiadacz biletu może oddać zakupiony bilet z żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty.
 20. Zwroty za bilety zakupione w kasach Muzeum są dokonywane wyłącznie w kasach Muzeum. Warunkiem dokonania zwrotu jest posiadanie zakupionego i niewykorzystanego biletu.
 21. Zwroty za bilety zakupione online dokonywane są bezpośrednio na konto, z którego została dokonana płatność za zwracany bilet. Warunkiem otrzymania zwrotu jest posiadanie dokumentu (kuponu) zakupu biletu otrzymanego w procesie realizacji zamówienia.
 22. Otrzymanie zwrotu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy po zweryfikowaniu numeru biletu w systemie kasowym ma on status biletu niewykorzystanego.
 23. Zwiedzający może złożyć reklamacje dotyczące usługi rezerwacji, zakupu biletów drogą
  elektroniczną oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum w ciągu 14 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu wydarzenia.
 24. Informujemy, że w przypadku płatności online należy pamiętać o konieczności przechowywania dowodów realizacji transakcji do momentu wizyty w Muzeum.
 25. Reklamację można złożyć e-mailowo na adres bilety@muzeumciechanow.pl.
 26. W reklamacji zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer
  rezerwacji/zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi
  odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie przez zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 27. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w
  przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego Muzeum.
 28. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
  otrzymania reklamacji. Potwierdzenie złożenia reklamacji zostanie wysłane do zwiedzającego drogą e-mailową. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje zwiedzającego drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty jej wpływu drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty jej wpływu.
 29. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 30. Bilet uszkodzony (nieczytelny dla urządzeń skanujących) nie podlega zwrotowi.
 31. Regulamin obowiązuje od 01.03.2017.